sick newborn

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Preterm

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดย รศ. พัชรี วรกิจพูนผล

ไฟล์ presentation ของการประชุมวิชาการ ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบมืออาชีพ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Information

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิด บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” โดย… ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม รองศาสตราจารย์ พัชรี 

Pediatric

โรคไอพีดี

โรคติดเชื้อไอพีดี (IPD : Invasive Pneumococcal Disease) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต-คอคคัส นิวโมเนียอี (Streptococcus Pneumoniae)