Pediatric

การส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก

การพัฒนาการในระบบต่างๆ ของทารกก็จะค่อยๆ ดีขึ้นกว่าตอนแรกเกิด ความสมบูรณ์ของระบบประสาทจะค่อยๆ พัฒนาโดยสังเกตได้จากการที่ทารกสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตามลำดับ ผู้ดูแลควรมีการประเมินพัฒนาการทารกอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบสัญญาณเตือนถึงพัฒนาการล่าช้า

sick newborn

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Preterm

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดย รศ. พัชรี วรกิจพูนผล

ไฟล์ presentation ของการประชุมวิชาการ ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบมืออาชีพ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Information

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิด บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” โดย… ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม รองศาสตราจารย์ พัชรี