sick newborn

อาการชักในทารกแรกเกิด (Neonatal seizure)

อาการชัก เป็นอาการที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง และพบได้บ่อยในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะทารกในหออภิบาลทารกแรกเกิด โดยพบได้ร้อยละ 25 ของทารกที่รับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด  ซึ่งร้อยละ 85 เกิดขึ้นภายในอายุ  15 วัน  และร้อยละ 65  เกิดขึ้นระหว่างอายุ 2 – 5 วัน  (พิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์, 2545)   อาการชักเป็นสิ่งแสดงสิ่งแรกที่พบบ่อยเมื่อสมองเริ่มทำงานผิดปกติ  หากปล่อยให้ทารกแรกเกิดชักอย่างรุนแรง  ชักติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือชักซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆ จะเกิดการทำลายในเนื้อสมองของทารกไม่มากก็น้อย  ดังนั้นการที่ทารกแรกเกิดมีอาการชักจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพยายามหาสาเหตุเพื่อแก้ไขต่อไป

Continue reading ➝
Information

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทารกแรกเกิด บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” โดย… ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม รองศาสตราจารย์ พัชรี  วรกิจพูนผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา  สุนทรไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ต. อ. หญิง ฐิติมา สุขเลิศตระกูล

Continue reading ➝
พยาบาลกับการเฝ้าระวัง
newborn

ภาวะติดเชื้อในระยะแรกในทารกแรกเกิด

2. ติดตามประเมินอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อในทารกที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยพยาบาลจะต้องมีความตื่นตัว (alert ) อยู่เสมอ เมื่อทารกแสดงอาการผิดปกติ เพียงอาการใดอาการหนึ่งที่เป็นอาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อ พยาบาลจะต้องมีความสามารถที่จะวินิจฉัยแยกได้ว่าเป็นอาการเริ่มแรกของภาวะติดเชื้อหรือเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติอย่างอื่น ร่วมกับการติดตามประเมิน ( monitor ) อาการทางคลินิกอื่นๆ ของภาวะติดเชื้อ อาการทางคลินิกของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดมีดังนี้อาการเริ่มแรกของทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อจะไม่ชัดเจน ไม่มีลักษณะเฉพาะแต่อาจมีอาการผิดปกติของระบบต่างๆ เช่น 2.1 การควบคุมอุณหภูมิกาย อาจจะมีไข้ หรืออุณหภูมิกายต่ำ อย่างไรก็ตามอาการไข้เพียงอย่างเดียวอาจเกิดจากภาวะขาดน้ำ ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิกายที่สมองเสีย เช่นทารกที่มี severe perinatal asphyxia หรือเกิดจากผลของสิ่งแวดล้อมเช่นห่อตัว ห่มผ้ามากเกินไป ทารกอยู่ในเครื่องควบคุมอุณหภูมิกายที่ตั้งค่าของอุณหภูมิสูงเกินไป อุณหภูมิกายที่ผิดปกติโดยเฉพาะการมีอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนดต้องพิจารณาถึงผลจากสิ่งแวดล้อมเสียก่อน ถ้าทารกเกิดก่อนกำหนดมีอุณหภูมิกายต่ำตลอดเวลาแม้จะเพิ่มอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมแล้ว มักจะบ่งชี้ว่าทารกมีการติดเชื้อ 2.2 ระบบประสาท เช่น ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น ลักษณะดูไม่ปกติ ( not looking well ) ซึม เคลื่อนไหวน้อยลง ชัก 2.3 ระบบทางเดินอาหาร เช่นมีอาการของ poor feeding ไม่ดูดนม หรือดูดนมน้อยลง ท้องอืด สำรอกนม อาการสำรอกนมต้องพยายามแยกจากการสำรอกนมเนื่องจากการให้นมหรือทารกดูดนมเร็วหรือ มากเกินไป การถูกจับต้อง เคลื่อนไหวหลังให้นม มีอาการตัวเหลืองที่มีตับโต( คลำตับได้มากกว่า 2 เซนติเมตรใต้ชายโครงขวา ) ม้ามโตร่วมด้วยซึ่งมักพบในทารกแรกเกิดที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง ภาวะม้ามโตมักพบในกลุ่ม congenital infection มากกว่า 2.4 ระบบไหลเวียนโลหิต ทารกในครรภ์ที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วมากกว่า 180 ครั้ง/นาทีเป็นอาการเริ่มแรกที่บ่งบอกการติดเชื้อของทารก ทารกแรกเกิดบางรายอาจมีหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ ความดันโลหิตต่ำ 2.5 ระบบหายใจ เช่น

Continue reading ➝
พัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-35 เดือนแรก
Best practice

พัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วงอายุ 0-35 เดือนแรก

ช่วง 0-35 เดือนแรกเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการหลากหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย การรับรู้และเรียนรู้ อารมณ์และอื่น ๆ อีกหลายด้าน ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พ่อแม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะสามารถดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเหล่านี้อย่างสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก เอกสารเรื่องพัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดูแลเด็กในช่วง 0-35 เดือนแรก ที่จัดทำโดยองค์การยูนิเซฟนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วง 0-35 เดือนแรก

Continue reading ➝
sick newborn

ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด

Atrial Septal Defect, ASD เป็นความพิการแต่กำเนิดของหัวใจที่มีรูรั่วระหว่าง ผนัง กั้นหัวใจห้องบนซ้ายและขวา ความผิดปกตินี้พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 2:1 รูรั่วนี้พบได้หลาย ตำแหน่งบนผนังกั้นและมีชื่อเรียกแล้วแต่บริเวณที่มีรูรั่ว การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดขึ้นกับขนาดของรูรั่ว โดยเลือดแดงจากหัวใจห้องบนซ้ายไหล ไปสู่หัวใจห้องบนขวา และลงสู่หัวใจห้องล่างขวาแล้วไปปอด เป็นการลัดวงจรจากซ้าย ไปขวา ( left to right shunt ) ทำให้เลือดไปที่ปอดมากขึ้น มักตรวจพบโดยบังอิญจากการฟังได้ murmur ส่วนใหญ่จะยังไม่แสดงอาการจนกระทั่งเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่น บางครั้งแสดงอาการเมื่อเป็นผู้ใหญ่ การวินิจฉัยโดยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ( echocardiography ) ASDที่มีขนาดเล็ก อาจปิดได้เอง ส่วน ASD ที่มีขนาดใหญ่ไม่ปิดเองต้องผ่ตัดปิดเมื่ออายุ 2 – 5 ปี โดยการผ่าตัด เย็บปิดรูรั่ว ( surgical closure ) หรือบางสถาบันไม่ใช้การผ่าตัดแต่ใช้วิธีปิดด้วยอุปกรณ์ ( device closure )

Continue reading ➝
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin