ยาที่รับประทานได้

Acetaminophen(paracetamol)TylenolTralgon
hydroxyacetanilideAcetophenetidinAcetylsalicylic acid (aspirin)*
Aminopyrine(phenacetin)Antipyrine*
(Pyramidon, amidopyrine)*Anyazoline(Antistine)Chloramphenicol
Ascobic acid 9 (Vitamin C) *Benzhezol (Artane)Colchicine
ChlorguanidineChloroquine*L – Dopa
(Proguanil, Paludrine)IsoniazidMenapthone
Diphenhydrsmine(Benadryl)sodium bisulfite(Hykinone)Phenytoin
MenadionePhenylbutazoneQuinidine*, Quinine*
p-Aminobenzoic acidProcian amide (Daraprim)Sulfadiazine
Probenecid (Benemid)Sulfacytinesulfamethoxypyridazine(Kynex)
StreptomycinSulfamerazineTripelennamine
SulfaquanidineTrimethoprim(pyribenzamine)
Fulfisoxazole(Gantrisin)  
Vitamin K*  

หมายเหตุ * หมายถึงชื่อยาที่ปรากฏทั้งยาต้องห้ามและยาที่รับประทานได้ แต่เป็นยาที่ควรหลีกเลี่ยง หากต้องใช้จริงๆ จะต้องรับประทานในระดับของการรักษา

คัดลอกจาก Ernest Beutler,M.D.” Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency,” ใน Erythrocyte disorder: Anemias due to increased destruction of erythrocytes with enzyme deficiences, p.598) Update and published by Associazione Italiana Favismo-Deficit di G6PD(ONLUS) http://www.favism.org/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin