ยาที่ต้องหลีกเลี่ยง

 Analgesics / Antipyretics
acetanilidaceophenetidine(phenaceti)amindopyrine(amiopyrine)*
antipyrine*aspirin*phenacetin
probenicidpyramidone 
 Miscellaneous
alpha-methyldopaascobic acid*dimercapol(BAL)
hydrazinemestranolmethylene blue
nalidixic acidnaphthaleneNiridazole
phenylhydrazinetoluidine blueTrinitrotoluene
urate oxidasevitamin K*(water soluble)pyridium, quinine
 Antimalarials
chloroquine*hydroxychloroquinemepacrine(quinacrine)
pamaquinepentaquineprimaquine
quinine*quinocide 
 Cytotoxic / Antibacterial
chloramphenicolco-trimoxazolefurazolidone
furmethonolnalinixic acidneoarsphenamine
nitrofurantoinnitrofurazonepara -aminosalicylic acid
 Cardiovascular Drugs
proainamide*quinidine 
 Sulfonamides / Sulfones
dapsonesulfacetamidesulfamethoxypyrimidine
sulfanilamidesulfapyridinesulfasalazine
sulfisoxazole  
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin