Category:

sick newborn

crescent moon and cloud wind chimes

เชิญชวนดาวน์โหลด งานวิจัยฉบับเต็ม หัวข้อ Maternal participation on preterm infants care reduces the cost of delivery of preterm neonatal healthcare services

Thailand, with an annual incidence rate of 12% ranks high in incidence of preterm birth. Preterm infants require specialized care which can be lengthy and costly both in terms of psychological and emotional stress and healthcare services. The rapid rise of cost of healthcare services is a major concern for Thai government and public.

Continue reading ➝
Patent Ductus Arteriosus ในทารกแรกเกิด

Patent Ductus Arteriosus ในทารกแรกเกิด

PDA พบได้บ่อยในทารกแรกเกิดโดยเฉพาะทารกเกิดก่อนกำหนด และมีกลุ่มอาการหายใจลำบากรุนแรง ( severe respiratory distress syndrome ) พบบ่อยขึ้นในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ( extremely low birth weight ) ซึ่งมีอัตราการเกิด PDA สูงถึงร้อยละ 70

Continue reading ➝

การเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดในประเทศไทย

Maternal Preparation of Mother with Preterm Infants in Thailand: Literature review บทความวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในระยะ 10 ปี ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนบ้าง โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในพยาบาลสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 หน้า 123-134

Continue reading ➝

Clinical presentation in infant with patent ductus arteriosus, Physiologic consideration and complication

อาการทางคลินิกที่ใช้วินิจฉัยการเกิด PDA ได้แก่ การตรวจพบอาการ 3 ใน 5 อย่าง ต่อไปนี้ systolic murmur at upper left sterna border (ULSB) hyperactive precordium bounding pulses (full pulse) wide pulse pressure increased need for respiratory support and increased arterial carbon dioxide levels สาหรับการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งมีความไวและความแม่นยาสูง คือ Echocardiogram แต่ในทางปฏิบัติยังเป็นปัญหาเนื่องจากขาดเครื่องมือนี้ใน NICU จึงต้องอาศัยอาการทางคลินิกช่วยในการประเมินพยาธิสรีรวิทยา

Continue reading ➝

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Continue reading ➝

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ โดย รศ. พัชรี วรกิจพูนผล

ไฟล์ presentation ของการประชุมวิชาการ ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบมืออาชีพ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Continue reading ➝

การทำกายภาพบำบัดทรวงอกในทารกและเด็ก

Chest physiotherapy ประกอบด้วย การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ (postural drainage), การเคาะทรวงอก (percussion), การสั่นทรวงอก (vibration) และการกำจัดเสมหะ (secretion removal) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการคั่งค้างและช่วยขับเสมหะออกจากหลอดลม เพื่อฟื้นฟูสภาพและประสิทธิภาพการทำงานของปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ

Continue reading ➝

การกระตุ้นการดูดกลืนในทารกกลุ่มอาการดาวน์

The stimulation of sucking and swallowing reflex among infants with Down syndrome โดย… ปัทมา กาคำ  พยาบาลประจาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรทอง  นามพรม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 21 ทำให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและความผิดปกติด้านร่างกาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ (National Institute of Child Health and Human Development,2007)

Continue reading ➝

ประสบการณ์การเปิด NICU โรงพยาบาลสันทราย

ประสบการณ์การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยทารกภาวะเสี่ยงของ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การเจ็บป่วยของทารกที่มีอายุน้อยกว่า 28 วัน ในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2548 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครพิงค์รับผู้ป่วยมีทารกเข้ารับการรักษาในหน่วยวิกฤติ จำนวน 288 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 53.60 เป็นผู้ป่วยทารกที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน และ ร้อยละ 3.60 ส่งต่อมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน การดูแลผู้ป่วยทารกดังกล่าว มีเพียงโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ (8เตียง)โรงพยาบาลนครพิงค์ (9เตียง)และโรงพยาบาลแม่และเด็ก (4เตียง) เท่านั้นที่มีหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดรองรับ ซึ่งมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอ การรับส่งต่อผู้ป่วยทารกจึงเป็นปัญหาในระดับจังหวัด แม้ว่าจะมีการแก้ไขโดยการจัดตั้งเครือข่ายการรับส่งต่อ 4 หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทองแล้วนั้น ยังพบว่ามี ปัญหาเรื่องการไม่มีเตียงรองรับการส่งต่อ การส่งต่อไม่ได้รับความสะดวก และทารกอาการแย่ลงระหว่างทางเนื่องจากส่งต่อไปไหนไม่ได้

Continue reading ➝